box img

Advokatvagten

Advokatvagten er flyttet midlertidigt til Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35.
Mødelokalerne på Hovedbiblioteket skal renoveres, så i perioden fra 1. februar 2018 og året ud, finder du Advokatvagten på Vejgaard Bibliotek.

Har du brug for advokathjælp?

Mulighed for offentlig retshjælp, retshjælpsforsikring, fri proces og indbringelse af klage til Forbrugerklagenævnet og andre godkendte ankenævn.

Hvor og hvornår?
Advokatvagten har normalt åbent hver mandag 16 - 18. Advokatvagten holder lukket i skolernes sommerferie, efterårsferie (uge 42), vinterferie (uge 8) og mellem jul og nytår samt andre helligdage, der falder på en mandag.

Husk at få et nummer
Mandag 15.45 - 17.30 udleveres numre ved indgangen til Vejgaard Bibliotek.
Rådgivningen sker efter ’først til mølle’ princippet, og du kan ikke bestille tid.
Du kan ikke ringe til Advokatvagten, du skal møde op personligt.

Rådgivning
Advokaten giver dig et mundtligt råd, når du har fremlagt dit problem.
Du kan vælge at være anonym. Egentlig sagsbehandling får du ikke hos Advokatvagten.
Der er ingen begrænsning i de typer af sager og spørgsmål, der gives råd om i Advokatvagten.
Advokatvagten hjælper ikke med at udfærdige klager eller ansøgninger. Heller ikke hjælp til at udfærdige dokumenter, men giver råd om, hvorvidt der bør oprettes bestemte dokumenter, f.eks. lejekontrakt, samlivskontrakt eller testamenter.
Advokaten rådgiver, om du skal gå videre med en sag, eller om du bør opgive sagen. Advokaten henviser til yderligere juridisk hjælp.

Hvem kan få hjælp?
Advokatvagten dækker retskredsen i Aalborg Kommune.

Retshjælp på Trekanten
Retshjælpen, en service som leveres af jurastuderende, kommer til Trekanten den 3. torsdag i hver måned kl. 15 - 18.
Undtagen i månederne januar, juli og august samt helligdage, der falder på 3. torsdag i en måned.
Det er en gratis og anonym service, og Retshjælpen kan vejlede om stort og småt.

Læs mere på Jurastuderendes Retshjælp eller på Trekantens hjemmeside

 

Links
Aalborg-Nørresundby Advokatforening
Oplysninger om retskredsens advokater.

Advokatsamfundet
Oversigt over steder med gratis advokathjælp. Oplysninger om advokater og advokatkontorer.

Legal-Aid
Gratis og anonym rådgivning inden for forskellige juridiske områder.

Danske Boligadvokater

Forbrugerklagenævnet
Behandler klager over varer, arbejds- og tjenesteydelser.

Juraport
Svar på hverdagens juridiske spørgsmål.

Retsinformation
Statens online informationssystem.

 

Duty lawyer service


Closed for the month of July

Are you in need of help from a lawyer?

Here you can find possibility of public legal assistance, legal assistance insurance, free trial and appeal to the Consumer Complaints Board and other approved appeal boards.

Where and when? 

The duty lawyer service is normally open every Monday from 16.00 – 18.00. (Closed during July, Christmas and New Year and other holidays that fall on a Monday).

Remember to get yourself a number to the queue

Mondays from 15.45 - 17.30 you can get a number to the queue at the entrance to the main library.
Please note: The service cannot be booked - first come first served.
Not either can you call the duty lawyer service - you have to be there.

Councelling 

The lawyer will give you an oral advice, once you´ve stated your problem.
You can chose to be anonymous. The duty lawyer service do not offer case processing.
The duty lawyer service will advice you on all types of cases and questions.
The duty lawyer service cannot assist in writing complaints, applications og writing documents. But we do give advice on whether certain documents are needed – e.g. a lease contract, cohabitation contract or testaments.
The duty lawyer service will advice you on whether to proceed with a case or whether you should quit the case.
The lawyer will refer you to further attorney service if necessary.

Who can get help?

The duty lawyer service covers the jurisdiction of the municipality of Aalborg.

 

Duty lawyer service at Trekanten

Legal Aid, a service offered by law students, is available at Trekanten on the 3rd Thursday of the month from 15.00 - 18.00.
Except from January, July and August and on holidays that fall on the 3rd Thursday of the month.
The service is free and anonymous. Legal aid will advice on a wide range of issues – big and small.


Please read more at Legal Aid or Trekanten.


Links:

Aalborg-Nørresundby Advokatforening
Information about lawyers in the Aalborg/Nørresundby jurisdiction.

Advokatsamfundet
List of duty lawyer services in Denmark. Information about lawyers and law offices.

Legal-Aid
Free and anonymous councelling within different legal areas.

Danske Boligadvokater
A list of property lawyers

Forbrugerklagenævnet
Handles complaints about goods, labor and services.

Juraport
FAQ about daily legal issues.

Retsinformation
The Danish online information system of all laws and regulations.

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten